Actievoorwaarden winactie

Actievoorwaarden ‘Win een diner met uw versspecialist’

I. Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Win een 4 personendiner met uw groenteman’ (verder te noemen: de “Actie”) van Kiooms Salad Dressing/Deelen Verwaren Unique/Jeremy Vermolen (verder te noemen: “de Organisatoren”).

2.Deze Actie heeft als doel om de deelnemers aan de winactie te verassen met een gratis diner voor 4 personen.

3.Deze Actie geldt gedurende 11 juli 2016 tot en met 23 september 2016.

4.De Organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website www.kiooms.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.

5.De Organisatoren en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

6.Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, met uitzondering van directbetrokkenen. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woonplaats of verblijfplaats in Nederland.

7.Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerken de Organisatoren de door de deelnemer opgegeven contactgegevens (verder te noemen: “Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisatoren en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Organisatoren bewaren inschrijvingen en informatie over de deelname nog na afloop van de Actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 2 maanden bewaard en daarna verwijderd.

8.Deelnemer aan de Actie is eenieder die een ansichtkaart opstuurt met naam, adresgegevens en telefoonnummer. De ansichtkaart moet voldoen aan alle voorwaarden van de ‘Win een 4 personendiner met uw groenteman’ actie die loopt van 11 juli 2016 tot en met 23 september 2016.

9.De reservering moet telefonisch gemaakt zijn tijdens de actieperiode: 23 september 2016 tot en met 30 november 2016.

10.In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behouden de Organisatoren zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

11.Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Organisator.

III. Prijzen

12.In totaal zijn er maximaal 2 prijzen te winnen: 2 keer een gratis diner bij Beer ’n Steak in Roosendaal. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.

13.De Organisatoren kunnen 2 keer een prijs uitkeren, aangezien de totale actie voor 2 keer 4 personen is.

14.Vanaf week 39 winnen twee personen die deel hebben genomen via de ansichtkaart een gratis diner bij Beer ’n Steak in Roosendaal.

15.De prijs houdt in dat het diner wordt vergoed, exclusief drank.

16.De prijswinnaar kan de prijs alleen te gelde maken bij Beer ’n Steak in Roosendaal.

17.De prijswinnaar stelt de reservering samen met het restaurant nadat hij op de hoogte is gesteld van het feit dat hij de prijs gewonnen heeft.

18.Het aantal personen waarvoor kan worden geboekt is 4.

19.De winnaars worden per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld over de gewonnen prijs. Ook kan de winnaar met voornaam en/of achternaam op Facebook en de website van Kiooms en Deelen Unique Verswaren worden bekendgemaakt.

20.Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

21.Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

22.Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisatoren.

IV. Aansprakelijkheid

23.Organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.

24.De Organisatoren, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

25.De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisatoren verlenen geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

26.Organisatort vrijwaart Facebook en Twitter tegen alle kosten en schade die deelnemer op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

V. Slotbepalingen

27.Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisatoren.

28.Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kun u terecht via het contactformulier.