Algemene Voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Kiooms Salad Dressing: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kiooms Salad Dressing en de klant waarop Kiooms Salad Dressing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Kioom's Salad Dressing 
Handelend onder de namen: Kiooms, Kiooms Salad Dressing en www.kiooms.nl 

Vestigingsadres:
Amsterdamseweg 158a
1182 HK, Amstelveen

Telefoonnummer: 020-6401851
Contact: www.kiooms.nl/contact/ 

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

KvK-nummer: 33175554
BTW nummer: NL810681316B01

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en bezitten de eigenschappen die door Kiooms Salad Dressing in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

Kiooms Salad Dressing levert pas uit na ontvangst van betaling. U kunt kiezen de volgende betaalmethoden: bankoverschrijving of Ideal.

Betalingen dienen uiterlijk zeven dagen na de besteldatum op het rekeningnummer van Kiooms Salad Dressing te zijn bijgeschreven. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Kiooms Salad Dressing zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over de levering:

Kiooms Salad Dressing doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt of slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (door het tijdelijk niet in voorraad zijn van artikelen of om anderen redenen), zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om de bestelling later te laten verzenden ofwel de betreffende artikelen uit de order te laten verwijderen of te vervangen. Kiooms Salad Dressing verzorgt geen naleveren en is niet aansprakelijk voor het niet in voorraad zijn van artikelen, zelfs als dit niet bij het betreffende artikel vermeld staat. Uiteraard doen wij ons uiterste best om alle artikelen voldoende in voorraad te hebben.
Indien Kiooms Salad Dressing een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Wij trachten bestellingen vóór 12.00 uur nog dezelfde dag te verwerken, dit is echter geen garantie. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Kiooms Salad Dressing schriftelijk in gebreke te stellen.

Verzenden van producten:

De bestellingen worden verstuurd met Packs. De artikelen worden verzonden op dinsdag en donderdag na ontvangst van de betaling, tenzij anders aangegeven. U ontvangt een e-mail zodra de bestelling is verzonden, het pakket zal vervolgens binnen drie werkdagen (maandag tot en met zaterdag) bij u aangeboden worden (binnen Nederland, buitenland afhankelijk van de leverancier). Indien u het pakket niet binnen deze werkdagen aangeboden wordt dient u contact op te nemen met Kiooms Salad Dressing om het pakket te kunnen traceren. Dit kan via e-mail of telefoon.

U bent verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adresgegevens, deze worden één op één overgenomen en kunnen na het verzenden van uw bestelling niet meer gewijzigd worden. Betaalde verzendkosten worden in dit geval niet gerestitueerd. Goederen worden gerestitueerd mits door ons retour ontvangen.

De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling. Alle bestellingen worden via pakket verzonden.

Orders boven de € 28,32 worden binnen Nederland gratis verzonden.

Niet Thuis?

Zodra uw zending verzonden wordt ontvangt u een e-mail. U kunt er vanuit gaan dat de levering de volgende werkdag bij u aangeboden wordt.

Indien u niet thuis bent dan ontvangt u een kaart in de brievenbus van Packs met daarop een nieuw bezorgmoment.

Als het pakket niet afgeleverd kan worden stuurt Packs het pakket retour naar ons. Kiooms Salad Dressing zal het aankoopbedrag van de goederen crediteren. Een uitzondering geldt indien u onjuiste adresgegevens heeft verstrekt. Goederen worden gerestitueerd mits door ons retour ontvangen door de vervoerder. Indien u het pakket alsnog wenst te ontvangen rekenen wij nogmaals verzendkosten.


Indien u het pakket niet binnen twee werkdagen ontvangen heeft en u heeft ook geen kaart in de bus gevonden verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via email: info@kiooms.nl.

Retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking en met de originele pakbon bijgevoegd te retourneren. Vergeet niet de reden van de retourzending te vermelden!

De geretourneerde artikelen dienen in de originele verpakking geretourneerd te worden en mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. Kiooms Salad Dressing behoud het recht om kosten bij de klant in rekening te brengen bij beschadigde of gebruikte artikelen of artikelen zonder originele verpakking en voor herberekende verzendkosten. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Ook bij weigering en/of het niet afhalen van het pakket op de afhaallocatie komen de retourkosten voor rekening van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Kiooms Salad Dressing over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen de betaling minus de verzendkosten van de koper teruggestort.


Retourzendingen kunnen worden geretourneerd aan:

Kiooms Salad Dressing
Amsterdamseweg 158a

1182 HK Amstelveen

Over de garantie:

Kiooms Salad Dressing garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Kiooms Salad Dressing op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Kiooms Salad Dressing eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen. Indien Kiooms Salad Dressing u verzoekt om aanvullende informatie en/of foto's dient u deze zo compleet mogelijk te leveren. Indien het verzoek om extra informatie wordt genegeerd valt mogelijk uw garantie en recht op vervanging dan wel resistutie.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Kiooms Salad Dressing overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Verzendkosten zijn in dit geval voor Kiooms Salad Dressing. Het gebrek dient vooraf telefonisch of via e-mail te worden gemeld aan Kiooms Salad Dressing.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Kiooms Salad Dressing of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Kiooms Salad Dressing is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Kiooms Salad Dressing is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Kiooms Salad Dressing geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Kiooms Salad Dressing. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Kiooms Salad Dressing

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Kiooms Salad Dressing gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Kiooms Salad Dressing geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.


Op deze website rust copyright.